Trajanje: 07/11/2019 11/11/2019
Broj dana: 5 dana / 3 noći
Lokacija:
Cena: €139,00
Oceni:
Odrasli: Deca:

City Break: BOSNA – HRVATSKA

ITINERER: N.PAZAR – SARAJEVO – TRAVNIK – BIHAĆ – PLITVIČKA JEZERA – JAJCE – SARAJEVO – N.PAZAR

07.-11. novembar 2019.

5 dana  – 3 noći

1.dan (07.11.2019.): N.PAZAR – SJENICA – PRIBOJ

Sastanak grupe oko 24h. Noćna vožnja preko Sjenice i Zlatara do Priboja.

2.dan (08.11.2019.): PRIBOJ – SARAJEVO – TRAVNIK

Pasoška kontrola i ulazak u Bosnu na graničnom prelazu “Uvac”. Nastavak putovanja preko Ruda, Rogatice i Sarajeva uz kraću pauzu za doručak na Baš čaršiji. Odlazak za Travnik.  Smeštaj u hotelu 4*. Kraći odmor. Panoramsko razgledanje grada Travnika. Obilazak “Šarene džamije” (koja je dobila naziv zbog neobičnih likovnih dekoracija na unutrašnjim i vanjskim zidovima), “Plavog izvora” (izvor plave vode – ušće gde se uliva potok Hendek u reku Lašvu), rodne kuće književnog nobelovca Ive Andrića (danas memorijalni muzej sa stalnom izložbenom postavkom života i literature Ive Andrića), šetališne zone u centru grada… Slobodno vreme. Noćenje.

3.dan (09.11.2019.): TRAVNIK – PLITVICE – BIHAĆ

Rani doručak. Napuštanje hotela i polazak za Plitvička jezera. Dolazak na Plitvice oko 11h. Razgledanje nacionalnog parka uz stručnog vodiča u trajanju od 3 do 4 sata. U nacionalnom parku “Plitvička jezera” možete pešačiti, veslati, voziti bicikl, kako i fotografisati srž Plitvica, tj.lepotu prirode kojom ovaj park raspolaže (Plitvička jezera obuhvataju 16 jezera različitih veličina, ispunjenih kristalno modro-zelenom bojom). Slobodno vreme. Nastavak putovanja prema Bihaću. Dolazak u Bihać – grad na reci Uni u večernjim satima. Smeštaj u hotelu 3* u blizini grada. Razgledanje grada i znamenitosti kao što su: Bihaćka kula, džamija “Fethija” (jedna od najočuvanijih sakralnih građevina u zemlji koji datira iz XIX veka), “Kameno turbe” i sl. Noćenje.

4.dan (10.11.2019.): BIHAĆ – SARAJEVO        

Doručak. Posle doručka napuštanje hotela i putovanje prema Sarajevu  preko Jajca. U Jajcu razgledanje “Plivskog vodopada”. Nastavak putovanja preko Doboja. Dolazak u Sarajevo u popodnevnim satima.Smestaj u hotelu 3*.Slobodno vreme za kraci odmor.Odlazak na vrelo Bosne.Vecera.Noćenje.

5.dan (11.11.2019.): SARAJEVO – N. PAZAR

Dorucak.Polazak za Sarajevo. Panoramsko razgledanje Sarajeva i sledećih znamenitosti grada: “Vijećnica”, “Husrev-begova džamija”, “Morića han”, “Sahat kula”, Bazar na Baš čaršiji i dr. Slobodno vreme. Polazak za Novi Pazar u popodnevnim satima. Putovanje uz kraće pauze odmora.Dolazak u Novi Pazar u kasnim večernjim satima.

REDOVNA CENA: 139€ ( od 30.09.2019.)

PLAĆANJE I CENE

-USLOVI PLAĆANJA: Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS, na dan uplate.

-NAČIN PLAĆANJA: Celokupan iznos aranžmana 7 dana pre puta.

-Mogućnost plaćanja u vise rata za organizovane grupe uz obezbeđenu garanciju plaćanja za neuplaćeni deo duga.

Uključeno u cenu:

 • prevoz autobusom visoke turističke klase sa klimom, DVD-em
 • 1 noćenje sa doručkom u hotelu 4* u Travniku
 • 1 noćenje sa doručkom u hotelu 3* u Bihaću
 • 1 polupansion/vecera,nocenje,dorucak/ u Sarajevu
 • ulaznica za Nacionalni park “Plitvice” u poludnevnom trajanju
 • vođstvo stručnog vodiča u Plitvicama
 • jedan pratilac iz agencije za sve vreme putovanja
 • troškovi organizovanja putovanja

 

Nije uključeno u cenu:

 • preporučeno zdravstveno putno osiguranje (Uniqa osiguranje –600 din)
 • ulaznice za Plivske vodopade (2,5 km)
 • ulaznice za muzej “Rodna kuća Ive Andrića” (2 km)
 • individualni troškovi učesnika putovanja
 • ulaznica za Vrelo bune 2 km

 

 

 

Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta ili do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Turistička agencija Ecco ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napomena za raspored sedenja : ʺRaspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompijuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog ʺ.

Napomena vezana za smeštaj:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Ecco.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Ecco, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

Turistička agencija ECCO poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 Eur za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0031/2018 od 10.01.2018.godine, polisa broj 300060730 od 27.12.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br.14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Popularno

Sajt Turističke agencije ECCO je informativnog karaktera. Postoji mogućnost greške, različitih informacija od trenutno važećih u cenovniku. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copy © 2017. // Ecco Agencija. // Sva prava zadržana: Agencija Grupa