Trajanje: 17/04/2020 19/04/2020
Broj dana: 3 dana / 2 noć
Lokacija: Dubrovnik
Cena: €59,00
Oceni:
Odrasli: Deca:

H E R C E G   N O V I – I G A L O

    /sa fakultativnom posetom Dubrovniku i Mostaru/

     17.04.2020.-19.04.2020.godine

Paket aranžman: autobus-smeštaj u hotelu, noćenje sa doručkom i obilasci prema programu putovanja

3 dana/ 2 noćenja, autobusom

1 Dan 17.04.2020:  Novi Pazar – Herceg Novi – Dubrovnik

Polazak iz  Novog Pazara u 01.30 časova. Nastavak putovanja preko  Rožaja, Berana, Kolašina, Podgorice i Cetinja. Usputno zadržavanje radi odmora.  Dolazak u Herceg Novi /Igalo u jutarnjim satima. Obilazak grada sunca i zelenila koji ima preko 200 sunčanih dana u godini, uz asistenciju lokalnog vodiča. Smeštaj grupe u hotelu Lighthouse 2* u Igalu. Slobodno vreme za kratak odmor. U podnevnim satima fakultativni odlazak do Dubrovnika. Vožnja preko Ćilipa živopisnog Cavtata, Mlinija, Plata i Kupara. Obilazak Starog grada u pratnji lokalnog vodiča. Višesatno zadržavanje u Dubrovniku radi sopstvenog doživljaja prestonice sada hrvatskog nekada jugoslovenskog turizma. Povratak u hotel u večernjim satima. Noćenje.

2 Dan 18.04.2020: Herceg Novi/Igalo – Trebinje – Vrelo Bune – Mostar

Doručak. Slobodno vreme, a mi vam preporučujemo fakultativni obilazak Mostara, Vrela Bune i Trebinja. Polazak za Mostar nakon doručka. Panoramsko razgledanje Trebinja. Dolazak na vrelo Bune, najizdašnije kraško vrelo u Evropi. Nastavak putovanja za Mostar. Obilazak jednog od najživopisnijih gradova bivše Jugoslavije, stare čaršije i prelepog mosta, simbola ovog grada. Slobodno vreme za individualni doživljaj grada. Popodne povratak sa ugovorenog mesta. Dolazak u Herceg Novi – Igalo  u večernjim satima. Slobodno vreme. Noćenje.

3 Dan 19.04.2020:Herceg Novi /Igalo – Kotor – Novi Pazar

Doručak. Planirano vreme polaska za Porto Montenegro je u 10 sati. Vožnja trajektom. Slobodno vreme za razgledanje luksuzne marine. Polazak za Kotor u podnevnim satima. Dolazak u Kotor- grad spomenik, koji je zbog svog značaja  uvršten na listu svetske kulturne baštine pod zaštitom UNESCO-a. Slobodno vreme za uživanje u gradu pod zaštitom UNESCO-a. Polazak za Novi Pazar u popodnevnim satima. Vožnja preko Podgorice, Berana I Rožaja. Dolazak u Novi Pazar u kasnim noćnim satima.

CENA ARANŽMANA:

  • 59 eur   na bazi  minimum 40 plativih putnika po autobusu
  • Hotel 2* – noćenje+doručak

 

Cena obuhvata :

*prevoz modernim turističkim autobusom

*dva noćenja sa doručkom u  hotelu “Lighthouse“ Igalo u 1/2 i 1/3 sobama

*razgledanje  Kotora, Porto Montenegra

*pratioca za sve vreme putovanja

Cena ne obuhvata fakultativne izlete i ostale individualne troškove:

*Izlet za Dubrovnik = 15 eur  /prevoz + usluga lokalnog vodiča/

*Izlet za Mostar = 20 eur /prevoz + usluga lokalnog vodiča/

*Ulaznice za specifične lokalitete (uplata na licu mesta prema cenovniku svakog muzeja pojedinačno)

*individualne troškove

Minimalan broj prijavljenih osoba za realizaciju fakultativnih izleta je 30

 

MOGUĆI  NAČINI PLAĆANjA:

30% prilikom rezervacije, a ostatak  10 dana pre putovanja;

30% prilikom rezervacije, a ostatak najednake  rate cekovima gradana do 31.12.2020.

30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita banke;

NAPOMENE

Organizator putovanja moze zahtevati povecanje ugovorene  cene samo ako je posle zakljucenja  ugovora doslo do promena u kursu razmene valuta iii do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje uticu na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode racuna o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranzmana. VAZNO: Upozoravaju se putnici da zbog postovanja satnica predvidenih programom putovanja, ne postoji mogucnost zadržavanja autobusa na granicnom prelazu radi regulisanja povracaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja nije ovlascen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim rezimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasosi državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok vazenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode racuna o važnosti putnih isprava, narocito decijih. Preporucuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novcana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smestaju …) informisu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  iii u ambasadi iii konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce  putniku ulaz na teritoriju EU.

Molimo da uzmete u obzir da postoji mogucnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih iii verskih praznika na odredenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanicno utvrđena, i važeća na dan zakljucenja ugovora izmedu organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

Postovani putnici, zelimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize maze doci do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama,  na šta Turisticka agencija Ecco ne može imati uticaja.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

Turistička agencija ECCO poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 eur za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0031/2020 od 10.01.2020.godine, polisa broj POL-00431596 od 17.01.2020.godine, SAVA NEŽIVOTNO OSIGURNJE a.d.o. , Beograd. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br.14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs

Popularno

Sajt Turističke agencije ECCO je informativnog karaktera. Postoji mogućnost greške, različitih informacija od trenutno važećih u cenovniku. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copy © 2017. // Ecco Agencija. // Sva prava zadržana: Agencija Grupa