Trajanje: 08/11/2019 13/11/2019
Broj dana: 6 dana / 3 noći
Lokacija: Istanbul
Cena: €119,00
Oceni:
Odrasli: Deca:

City Break: I S T A N B U L

08.-13. novembar 2019.

6 dana – 3 noći

 1. dan – (08.novembar): NOVI PAZAR

Polazak autobusa iz Novog Pazara  u 13.30 časova. Nastavak putovanja preko Raške, Kraljeva, Krusevca, Niša… Ulazak u Bugarsku preko Kalotine. Noćna vožnja. Usputno zadržavanje radi odmora.

 1. dan – (09.novembar): ISTANBUL

Dolazak u Istanbul u prepodnevnim časovima. Panoramsko razgledanje grada: Galata most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče, prelazak na azijsku stranu preko jednog od mostova na Bosforu. Povratak na evropsku stranu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor. Mogućnost fakultativne vožnje metroom do čuvenog trga Taksim. Slobodno vreme. Noćenje.

 1. dan – (10.novembar): ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativni obilazak znamenitosti Istanbula u pratnji lokalnog vodiča – Plato Topkapi (Plava Džamija, Aja Sofija, Dvorac Topkapi). Slobodno vreme. Noćenje.

4.Dan – (11.novembar): ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno krstarenje Bosforom u pratnji vodiča. U popodnevnim  satima odlazak u šoping u nekih od velikih tržnih centara. Povratak u hotel. Fakultativno: U večernjim časovima odlazak u restoran sa orijentalnom muzikom- Tursko veče. Noćenje.

5.Dan – (12.novembar): ISTANBUL- Bugarska

Doručak. Slobodno vreme, a mi vam preporučujemo fakultativni obilazak Patrijaršije, trga Sultan Ejup (na trgu se  nalaze Ejup džamija i brojne prodavnice)… Nastavak putovanja do muzeja minijatura – Miniaturk. Slobodno vreme do polaska.  Polazak za Novi Pazar u popodnevnim časovima. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.

6.dan – (13.novembar): NOVI PAZAR

Dolazak u Novi Pazar u jutarnjim časovima.

PROMO CENA: 119 € ( do 30.09.2019.)

REDOVNA CENA: 125 € ( od 30.09.2019.)

OSIGURANJE

Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja u agenciji u iznosu od 500 din sa osiguranom sumom do 30.000 EUR

NAČINI PLAĆANJA ARANŽMANA:

Plaćanje u turističkoj agenciji u dinarskoj protivvrednosti po kursu na dan plaćanja. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.

Popusti i doplate:

 • deca do 12 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 20 €,
 • doplata za 1/1 sobu 50 €.,

UKLJUČENO U CENU:

 • prevoz turističkim autobusom (AC, TV, dvd),
 • smeštaj u Hotelu Metro sa 3* na bazi tri noćenja sa doručkom (švedski sto),
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,
 • usluge pratioca grupe,
 • usluge lokalnog vodiča,
 • panoramsko razgledanje grada,
 • troškovi organizacije putovanja.

NIJE UKLJUČENO U CENU:

 • međunarodno zdravstveno osiguranje: za osobe do 18 godina 320,00 dinara, od 19 do 70 godina 520,00 dinara i od 71 do 80 godina 1.200,00 dinara
 • fakultativne izlete

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 45 € (cena obuhvata ulaznice i usluge vodiča);
 • Krstarenje Bosforom – 15 € (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodiča),
 • Carigradska patrijaršija – Eyup – Miniaturk park – 10 €
 • Trg Taksim metroom – 3 €
 • Tursko veče, 01.01.2019 – 33 €
 • Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 putnika.

Organizator putovanja može zahtevati povećanje ugovorene cene samo ako je posle zaključenja ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta ili do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize može doći do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Turistička agencija Ecco ne može imati uticaja.

Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s`obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz ili pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono što je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predviđeno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napomena za raspored sedenja : ʺRaspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompijuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog ʺ.

Napomena vezana za smeštaj:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, može doći do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 50 putnika, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu.
Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Ecco.

Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Ecco, kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja.

POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

Turistička agencija ECCO poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 Eur za slučaj insolventnosti organizatora putovanja i za slučaj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0031/2018 od 10.01.2018.godine, polisa broj 300060730 od 27.12.2017.godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br.14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravnosnanžne i izvršne sudske presude,odnosno odluke arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Popularno

Sajt Turističke agencije ECCO je informativnog karaktera. Postoji mogućnost greške, različitih informacija od trenutno važećih u cenovniku. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copy © 2017. // Ecco Agencija. // Sva prava zadržana: Agencija Grupa