Trajanje: 14/04/2020 20/04/2020
Broj dana: 7 dana / 4 noći
Lokacija:
Cena: €159,00
Oceni:
Odrasli: Deca:

KUŠADASI – TURSKA

PROLEĆNO PUTOVANJE

14.04.-20. april 2020.

7 dana – 4 noći

NOVIPAZAR–SKOPLJE-KAVALA-ČANAKKALE-BERGAMA-IZMIR-KUŠADASI-PAMUKKLAE-KUŠADASI-CANAKKALE-EDRENE-SOFIJA-NOVI PAZAR

1.DAN – NOVI PAZAR- SKOPLJE-SOLUN-KAVALA- ČANAKKALE- BERGAMA-IZMIR

Polazak iz Novog Pazara u 10 sati. Nastavak putovanja preko Pristine-Skoplja-Kavale-Canakkala.Prelazak u Azijski deo Turske.Voznja najlepsim predelima  Egejske obale Turske.. Predvidjeno vreme za pause na okvirnoj distanci 250-300 km.

2.DANKUŠADASI – KUŠADASI

Dolazak u Izmir –najlepši grad Mediterana.Razgledanje grada uz asistenciju lokalnog vodica.Slobodno vreme u centru grada I dinamicnom Kemeralti bazaru.Nastavak putovanja za Kusadasi..Dolazak u Kusadasi u podnevnim satima.  Smeštaj u hoteul sa 4*u gradu.Slobodno vreme  za upoznavanje grada.Vecera.Noćenje.

3.DAN KUSADASI-EFFES

Doručak(švedski sto).Odlazak do ostrva ptica odakle se pruza izvanredan pogled na luku Kusadas i ostrvo Samos.Fakultativno odlazak do najocuvanijeg  grada iz antickog perioda EFFES- muzeja na otvorenom..Slobodne aktivnosti..Večera(švedski sto) Zabava u najboljoj diskoteci u Kusadasi- Ex club. Noćenje.

4.DAN-  KUŠADASI- PAMUKKALE- KUŠADASI

Doručak(švedsk isto).Fakultativni odlazak za Pamukkale u 8 sati. Nastavak putovanja preko Aydina i Denizlija. Dolazak na Pamukkale. Obilazak Hjarapolisa i Kleopatrinih izvora u pratnji lokalnog vodiča. Posle obilaska  ručak(švedski sto). Polazak za Kušadasi u 15 sati. Dolazak u hotel oko 19. Večera(švedski sto) Zabava.Noćenje.

5.DANKUŠADASI –BERGAMA-CANAKKALE

Doručak(švedski sto).Napuštanje hotela u ranim jutarnjim satima. Nastavak putovanja  preko  Izmira.Dolazak u Bergamu –zivopisni grad sa ocuvanim antickim gradom Pergamon.Slobodno vreme.Nastavak putovanja preko Akjvalika,Burhanie,Kucukkoy-a I Ajvacika. Fakultativno razgledanje  Troje uz asistenciju lokalnog vodica.Dolazak u Canakkale.Smestaj u hotelu sa 3* u gradu.Vecera.Nocenje..

6.DANCANAKKALE-EDRENE.

Doručak(švedski sto).Napustanje hotela.Prelazak trajektom preko Mramornog mora,Voznja Trakijskim delom Turske Dolazak u Edrene u podnebvnim satima.Razgledanje Dzamije Selimija,Eski dzamije,starih mostova iz turskog perioda Karavan saraya. i Saraclar ulice.Povratak za Srbiju preko Plovdiva,Sofije..

Usputna zadržavanja radi odmora,graničnih formalnosti.

7 DAN  DIMITROVGRAD- NIS-NOVI PAZAR

Ulazak u Srbiju u ponocnim satima.Voynja preko Nisa,Pojata sa usputnom pauzom.Dolazak u N.Pazar u prepodnebnim satima..

Cena aranžmana: 159 €

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • prevoz modernim turističkim autobusima sa  odgovrajućom opremom.
 • 1 polupansion u Čanakkalama hotel 3*(ishrana švedski sto),smestaj u 1/2,1/3 i1/4 sobama
 • tri polupasiona  u Kušadasiju hotel sa 4*(ishrana švedsk isto) smestaj u 1/2,1/3 i1/4 sobama
 • razgledanje Izmira uz asistenciju lokalnog vodica
 • panoramsko razgledanje Bergame i individualnoi razgledanje Edrena
 • pratioca za svo vreme putovanja

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • fakultativni izlet autobusom sa uključenom ulaznicom  za Pamukkale i ruckom i obilaskom u pratnji vodiča.
 • ulaznice za Troju I razgledanje Troje-lokalni vodic
 • Obilazak  Efesa u pratnji vodiča sa uključenom ulaznicom
 • ulaznice za diskoteke
 • putno zdravstveno osiguranje
 • individualni troskovi ucesnika putovanja

CENOVNIK FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Effes  sa uključenom ulaznicom i lokalnim vodičem = 20
 • Pamukkale sa uključenom ulaznicom,lokalnim vodičem i ručkom/svedski sto/ = 40 
 • Troja sa uključenom ulaznicom i lokalnim vodičem = 15 €
 • Mogućnost izbora GOLD PAKETA/Pamukkale+Effes+Troja+ulaznice za diskoteke = 80 
 • Mogućnost izbora SILVER PAKETA /Effes+Troja+ulaznice za diskoteke = 45 
 • Izlete realizuje inopartner  Sun & fun Kusadaši

Minimalan broj osoba za fakultativne izlete je 30. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodiča, ulaznica, organizacije. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

Vožnja balonom iznad Kapadokije organizuje se isključivo u jutarnjim časovima, nakon prvog noćenja u Urgupu, pred celodnevni obilazak. Prijava za ovaj obilazak najkasnije prilikom polaska na put, zbog slobodnih kapaciteta. Cena koju ćete dobiti posredstvom našeg vodiča je oko 150 € po osobi. Napomena let zavisi i od vremenskih uslova da li ga je moguće organizovati !!

Aranžman je rađen na bazi minimum 45  osoba autobusom.

Organizator putovanja moze zahtevati povecanje ugovorene  cene samo ako je posle zakljucenja  ugovora doslo do promena u kursu razmene valuta iii do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje uticu na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode racuna o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranzmana. VAZNO: Upozoravaju se putnici da zbog postovanja satnica predvidenih programom putovanja, ne postoji mogucnost zadržavanja autobusa na granicnom prelazu radi regulisanja povracaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja nije ovlascen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim rezimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasosi državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok vazenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode racuna o važnosti putnih isprava, narocito decijih. Preporucuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novcana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smestaju …) informisu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  iii u ambasadi iii konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce  putniku ulaz na teritoriju EU.

Molimo da uzmete u obzir da postoji mogucnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih iii verskih praznika na odredenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanicno utvrđena, i važeća na dan zakljucenja ugovora izmedu organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

Postovani putnici, zelimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize maze doci do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama,  na šta Turisticka agencija Ecco ne može imati uticaja.

Važno obavestenje – Obavestavaju se putnici, s’obzirom na postojecu situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim granicnim prelazima, granicni prelaz iii pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono sto je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja iza eventualna kasnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogucnosti da utice.

Predviden raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predvideno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalistima, a u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta stajalista i uslova na putu.

Napomena za raspored sedenja : “Raspored sedenja u prevoznom sredstvu odreduje se kompijuterski u zavisnosti od kapaciteta i  tipa istog “.

Napomena vezana za smestaj:

U slucaju nastupanja  opravdanih razloga, i nemogucnosti smestaja u odabranom hotelu, može doci do zamene ugovorenog smestaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu iii slicni, o cemu cete biti obavesteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smestaja ne prihvatite, mozete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Aranžman je rađen   na   bazi   minimum 45 putnika,  u  suprotnom kra jn ji rok za  obavestavan je  o otkazu aranzmana    je  5 dana  pre datuma   polaska.

Organizator  putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena  polaska.

Uz ovaj program vaze Opsti uslovi putovanja Turisticke agencije Ecco.

Molimo Vas da se pre zakljucenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opstim uslovima putovanja turisticke agencije Ecco, kao i sa Opstim uslovima mđunarodnog putnog osiguranja.

POTVRDA 0 GARANCIJ I  PUTOVANJA

Turisticka agencija ECCO poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 Eur za slucaj insolventnosti organizatora putovanja i za slucaj naknade stete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem iii neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opstim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0031/2020 od 17.01.2020.godine, polisa broj POL – 00431596 od 17.01.2020. godine, Akcionarskog  drustva  za  osiguranje  DDOR  Novi Sad. Aktivira  se kod Nacionalne asocijacije turistickih  agencija  PU YUTA, Ulica Kondina br.14, Beograd,

+381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili  na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs

Popularno

Sajt Turističke agencije ECCO je informativnog karaktera. Postoji mogućnost greške, različitih informacija od trenutno važećih u cenovniku. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copy © 2017. // Ecco Agencija. // Sva prava zadržana: Agencija Grupa