Trajanje: 07/03/2020 08/03/2020
Broj dana: 2 dana / 1 noći
Lokacija: Sarajevo
Cena: €45,00
Oceni:
Odrasli: Deca:

SARAJEVO / 8.MART

2 dana / 1 noć – 07.-08.mart.2020.

BUS+HOTEL+NOĆENJE+DORUČAK

 

07.03.2020: NOVI PAZAR -SARAJEVO       

Polazak iz Novog Pazara oko ponoći sa parking prostora preko puta zgrade Lepa Brena. Putovanje preko Sjenice, Priboja, Ruda, i Romanije sa usputnim zadržavanjima radi pauze. Dolazak u Sarajevo u jutarnjim satima. Smeštaj u hotel. Kraći odmor u hotelu. U podnevnim satima razgledanje Sarajeva i njegove kulturne baštine uz asistenciju stručnog lokalnog vodiča. Slobodno vreme. Povratak u hotel. Noćenje.

08.03.2020: SARAJEVO – NOVI PAZAR

Doručak. Slobodno prepodne u Starom gradu. Polazak za Novi Pazar u prepodnevnim satima. Putovanje dolinom Drine. Usputna zadržavanja radi odmora. Dolazak u Novi Pazar u večernjim satima.

CENA ARANŽMANA: 45 € – na bazi minimum 40 putnika ( usluga noćenje+doručak)

50 € – na bazi minimum 40 putnika ( usluga pansion)

ARANZMAN  OBUHVATA:

  • prevoz modernim turistickim autobusom /klima, TV,video /
  • Smestaj u hotelu 3*na bazi 1ND(noćenje+doručak)
  • usluge lokalnog vodiča u Sarajevu
  • organizacija i vodjstvo puta

ARANZMAN  NE OBUHVATA:

  • individualne troškove učesnika putovanja

MOGUĆI  NAČINI PLAĆANjA:

30% prilikom rezervacije, a ostatak  10 dana pre putovanja;

Organizator putovanja moze zahtevati povecanje ugovorene  cene samo ako je posle zakljucenja  ugovora doslo do promena u kursu razmene valuta iii do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje uticu na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode racuna o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranzmana. VAZNO: Upozoravaju se putnici da zbog postovanja satnica predvidenih programom putovanja, ne postoji mogucnost zadržavanja autobusa na granicnom prelazu radi regulisanja povracaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja nije ovlascen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim rezimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasosi državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok vazenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode racuna o važnosti putnih isprava, narocito decijih. Preporucuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novcana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smestaju …) informisu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  iii u ambasadi iii konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce  putniku ulaz na teritoriju EU.

Molimo da uzmete u obzir da postoji mogucnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih iii verskih praznika na odredenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanicno utvrđena, i važeća na dan zakljucenja ugovora izmedu organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

Postovani putnici, zelimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize maze doci do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama,  na šta Turisticka agencija Ecco ne može imati uticaja.

Važno obavestenje – Obavestavaju se putnici, s’obzirom na postojecu situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim granicnim prelazima, granicni prelaz iii pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono sto je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja iza eventualna kasnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogucnosti da utice.

Predviden raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predvideno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalistima, a u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta stajalista i uslova na putu.

Napomena za raspored sedenja : “Raspored sedenja u prevoznom sredstvu odreduje se kompijuterski u zavisnosti od kapaciteta i  tipa istog “.

Napomena vezana za smestaj:

U slucaju nastupanja  opravdanih razloga, i nemogucnosti smestaja u odabranom hotelu, može doci do zamene ugovorenog smestaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu iii slicni, o cemu cete biti obavesteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smestaja ne prihvatite, mozete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Aranžman je rađen   na   bazi   minimum 45 putnika,  u  suprotnom kra jn ji rok za  obavestavan je  o otkazu aranzmana    je  5 dana  pre datuma   polaska.

Organizator  putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena  polaska.

Uz ovaj program vaze Opsti uslovi putovanja Turisticke agencije Ecco.

Molimo Vas da se pre zakljucenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opstim uslovima putovanja turisticke agencije Ecco, kao i sa Opstim uslovima mđunarodnog putnog osiguranja.

 

POTVRDA 0 GARANCIJ I  PUIOVANJA

Turisticka agencija ECCO poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 Eur za slucaj insolventnosti organizatora putovanja i za slucaj naknade stete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem iii neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opstim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0031/2018 od 10.01.2018.godine, polisa broj 300060730 od 27.12.2017,godine, Akcionarskog  drustva  za  osiguranje  DDOR  Novi Sad. Aktivira  se kod Nacionalne asocijacije turistickih  agencija  PU YUTA, Ulica Kondina br.14, Beograd,

+381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili  na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs

 

Popularno

Sajt Turističke agencije ECCO je informativnog karaktera. Postoji mogućnost greške, različitih informacija od trenutno važećih u cenovniku. Molimo Vas da sve informacije proverite direktno u agenciji putem telefona, e-mail-a ili lično. HVALA NA RAZUMEVANJU.
Copy © 2017. // Ecco Agencija. // Sva prava zadržana: Agencija Grupa