Ohrid

    O H R I D

10.04.-12.04.2020

Paket aranžman: autobus-smeštaj u hotelu, polupansion i obilasci prema programu putovanja

3 dana/ 2 noćenja, autobusom

Ohrid je grad na jugozapadu Makedonije, na severoistočnoj obali Ohridskog jezera. Ovo je veoma zanimljiva turistička destinacija s obzirom na veliki broj spomenika koji se u njemu nalaze i lepotu koja ga krasi i kojom privlači mnogobrojne posetioce iz zemlje i sveta. Ohridsko jezero ubraja se u red većih evropskih jezera. Zahvaljujući svojim osobenostima grad Ohrid i Ohridsko jezero proglašeni su za Svetsko kulturno nasledstvo pod zaštitom UNESKO-a Grad sa oko 365 manastira i crkava, grad pod zaštitom UNESCO – a, grad muzej sa karakterističnom arhitetkturom.

 1.Dan: 10.04.2020. Novi Pazar – Ohrid

Polazak iz Novog Pazarau 01,00 časova. Nastavak putovanja preko  Kosovske Mitrovice, Prištine , Skoplja i Tetova. Usputno zadržavanje radi odmora. Dolazak u Ohrid  u prepodnevnim satima… Smeštaj u hotel***   Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Posle podne dvočasovni obilazak starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa lokalnim vodičem (Biljanini izvori, ribnjak, crkva Sv. Sofije, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava(ulazak fakultativno).  Povratak u hotel. Večera. Noćenje.

2.Dan: 11.04.2020.- Ohrid – Sveti Naum-Struga

Doručak. Fakultativni odlazak na Sv.Naum-obilazak sa autobusom: Manastir je lociran na najlepšem delu Ohridskog jezera, neposredno uz granicu sa Albanijom. Iz dvorišta manastira, koji je izgrađen na steni, pruža se spektakularan pogled na jezero, albanski grad Pogradec i okolne planine. Nakon razgledanja manastira i izvora slobodno do povratka u hotel. Popodne izlet do Struge uz obilazak istoka  Crnog Drima i Stare čaršije. Upoznavanje sa Strugom. Povratak u hotel.Večera.Posle večere slobodno za individualni doživljaj Ohrida ili zajednički odlazak na muziku uživo. Individualno slobodno vreme. Noćenje.

3.Dan:12.04.2020.- Ohrid-Skoplje-Novi Pazar

Rani doručak. Nastavak putovanja prema Skoplju. Dolazak u Skoplje oko podneva. Dvočasovno zadržavanje u Skoplju radi obilaska centralnog gradskog jezgra. Polazak za Novi Pazar u  popodnevnim satima. Dolazak u Novi Pazar putem u odlasku u kasnim vecernjim satima.

                 Villa 3*                    

1/2 SOBA  NA Cena: 48 €
           Montenegrin Inn 1/2 SOBA PP

Cena: 65 €

Usluga u hotelu: NAJAM ILI POLUPANSION

Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu iznosi 50% od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit!!!Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: BIĆE USAGLAŠEN SA  NARUČIOCEM PUTOVANJA.

ARANŽMAN OBUHVATA:

 • Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja)  prema program (kilometraža van programa obračunava i plaća se naknadno prema cenovniku),
 • razgledanje Ohrida u pratnji lokalnog vodiča
 • troškove organizacije putovanja

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

 • Međunarodno putno osiguranje prema cenovniku u prilogu,
 • individualne troškove,
 • usluge koje nisu predviđene programom i troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Obilazak Sv.Naum sa autobusom 5 eur
 • Poseta muzeju na vodi 2 eura (prevoz i ulaznica)
 • Obilazak Struge 3 eur
 • Ulaznice za muzeje (uplata na licu mesta prema cenovniku svakog muzeja pojedinačno)
 • Minimalan broj za fakultativne izlete 30 osoba.

MOGUĆI  NAČINI PLAĆANjA:

30% prilikom rezervacije, a ostatak  10 dana pre putovanja;

30% prilikom rezervacije, a ostatak najednake  rate cekovima gradana do 31.12.2020.

30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita banke;

[evc_gallery_block type=“featured-top“ space_between_items=“tiny“ image_behavior=“zoom“ images=“1549,1551,1550″]
  • Organizator putovanja moze zahtevati povecanje ugovorene  cene samo ako je posle zakljucenja  ugovora doslo do promena u kursu razmene valuta iii do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje uticu na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode racuna o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranzmana. VAZNO: Upozoravaju se putnici da zbog postovanja satnica predvidenih programom putovanja, ne postoji mogucnost zadržavanja autobusa na granicnom prelazu radi regulisanja povracaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

   Organizator putovanja nije ovlascen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim rezimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasosi državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok vazenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molimo putnike da vode racuna o važnosti putnih isprava, narocito decijih. Preporucuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novcana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smestaju …) informisu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  iii u ambasadi iii konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slucaju da pogranicne vlasti onemoguce  putniku ulaz na teritoriju EU.

   Molimo da uzmete u obzir da postoji mogucnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih iii verskih praznika na odredenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanicno utvrđena, i važeća na dan zakljucenja ugovora izmedu organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

   Postovani putnici, zelimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize maze doci do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama,  na šta Turisticka agencija Ecco ne može imati uticaja.

   Važno obavestenje – Obavestavaju se putnici, s’obzirom na postojecu situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim granicnim prelazima, granicni prelaz iii pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono sto je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja iza eventualna kasnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogucnosti da utice.

   Predviden raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora predvideno je na svakih 3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalistima, a u zavisnosti od raspolozivosti kapaciteta stajalista i uslova na putu.

   Napomena za raspored sedenja : „Raspored sedenja u prevoznom sredstvu odreduje se kompijuterski u zavisnosti od kapaciteta i  tipa istog „.

   Napomena vezana za smestaj:

   U slucaju nastupanja  opravdanih razloga, i nemogucnosti smestaja u odabranom hotelu, može doci do zamene ugovorenog smestaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu iii slicni, o cemu cete biti obavesteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smestaja ne prihvatite, mozete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

   Aranžman je rađen   na   bazi   minimum 45 putnika,  u  suprotnom kra jn ji rok za  obavestavan je  o otkazu aranzmana    je  5 dana  pre datuma   polaska.

   Organizator  putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molimo putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena  polaska.

   Uz ovaj program vaze Opsti uslovi putovanja Turisticke agencije Ecco.

   Molimo Vas da se pre zakljucenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opstim uslovima putovanja turisticke agencije Ecco, kao i sa Opstim uslovima mđunarodnog putnog osiguranja.

   POTVRDA O GARANCIJ I  PUTOVANJA

   Turisticka agencija ECCO poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 Eur za slucaj insolventnosti organizatora putovanja i za slucaj naknade stete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimicnim ispunjenjem iii neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su određene Opstim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0031/2020 od 10.01.2020.godine, polisa broj POL -00431596 od 17.01.2020. godine, Akcionarskog  drustva  za  osiguranje  DDOR  Novi Sad. Aktivira  se kod Nacionalne asocijacije turistickih  agencija  PU YUTA, Ulica Kondina br.14, Beograd,

   +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili  na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs