SKOPLJE

SKOPLJE

26.novembar 2022.

JEDNODNEVNI IZLET

 

Iskoristite vikend i izmenite vašu svakodnevnicu odlaskom u glavni grad Severne Makedonije. Da li idete sami sa devojkom ili društvom, Skoplje uvek očara svojim šarmom. Popijte kafu u jednom od kafića u staroj čaršiji. Uživajte u pogledu na Vardar. Nagradite sebe jednim od skopskih specijaliteta i obogatite svoj život.

PROGRAM PUTOVANJA:

Polazak iz Novog Pazara u jutarnjim satima. Putovanje preko Prištine. Dolazak u Skoplje u podnevnim satima. Razgledanje Skoplja uz asistenciju lokalnog vodica. Tvrđave Kale, Kameni most, Crkve Sv. Spasa, Mustaf pašine džamije, Bit pazara i novoformirane spomeničke celine u centralnom delu grada.

Slobodno vreme za individualni doživljaj prelepog grada na obali Vardara.

Polazak za Novi Pazar u 17h . Vožnja uz usputne pauze za odmor.

Dolazak u Novi Pazar u kasnim večernjim satima.

CENA i NAČIN PLAĆANJA
CENA ARANZMANA: 2 .390 rsd na bazi minimum 40 putnika 

 

ARANZMAN OBUHVATA:

 -prevoz modernim turističkim autobusom /klima, TV,video

-organizacija i pratilac putovanja

 

ARANZMAN NE OBUHVATA:

-individualne troškove učesnika putovanja

NAPOMENA
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora oturističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke

Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o- YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

                               Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar,Web: www.ecco.rs E-mail: eccodoo@gmail.com