ALBANIJA

ALBANIJA

79€ po osobi

ALBANIJA – DRAČ

01.maj- 03.maj 2021.

Polazak iz Novog Pazara

3 dana – 2 noćenja
BUS+HOTEL+DORUČAK+VEČERA

1. dan – (30.april): NOVI PAZAR-PRIZREN-DRAČ

Polazak iz Novog Pazara u 5 h sa parkinga preko puta zgrade Lepa Brena.Nastavak putovanja preko Mitrovice i Prištine i dalje autoputem. Dolazak u Prizren u prepodnevnim satima. Slobodno jednočasovno zadržavanje za sopstveni dođivljaj Prizrena. Nastavak putovanja prema Kukešu. Granične formalnosti (kontrola ličnih karata), Nastavak putovanja autoputem kroz Albaniju. Dolazak u Drač putem pored Tirane. Smeštaj grupe u hotel 4*. Slobodno vreme za odmor i upoznavanje okoline. Opciono zabava u hotelu ili odlazak na albansko veče. Noćenje.

2. dan – (1.maj): DRAČ-BERAT-TIRANA

Doručak. Slobodno vreme ili polazak na celodnevni fakultativni izlet (9h-19h). Odlazak do grada BERATA najlepšeg grada u Albaniji, na rečnim terasama oblikovala ga jemajka priroda, a njegovu arhitekturu isklesala istorija. U kamene deftere ovog grada upisali su se mnogi narodi tokom duge istorije ovog okamenjenog grada. U njemu su se smenjivale civilizacije, ukrštale kulture, dodirivali Istok i Zapad .Ovaj grad muzej koji je pod zaštitom UNESKA deset vekova je nosio ime Beograd, Belagrada, a čak su i Turci koji su njime vladali pet vekova zadržali njegovo slovensko ime dodavši mu ispred naziv Arnavud, odnosno zvali su ga Arnautski Beograd. U najlepšem kvartu Berata, Mangalemu kuće rastu uz brdo, načičkane ispod stena, a svaka od njih ukrašena je sa desetine prozora i zbog toga Berat zovu ”Grad sa hiljadu prozora”.

Nastavak putovanja za TIRANU u ugovoreno vreme. Po dolasku, sledi panoramsko razgledanje grada trg Skenderbega, palata Nacionalnog muzeja, Državna Opera, Etem begova džamija, Predsednička palata… Pešačka tura po Tirani.Slobono vreme. Ukoliko okolnosti dozvole u popodnevnim satima u šoping zoni vreme za kupovinu. Povratak u hotel do 19h. Noćenje.

3. dan – (02.maj): DRAČ-NOVI PAZAR

Doručak. Odjava iz hotela i odlazak do centra Drača u 9h. Boravak u centru Drača gde se mogu videti Venecijanska kula, Grčki teatar, džamija… Slobodno vreme do 13h kada je predviđen polazak za Novi Pazar. Povratak putem u odlasku. Usputno zadržavanje radi odmora i graničnih formalnosti.

CENA i NAČIN PLAĆANJA

CENA ARANŽMANA:

Hotel ARVI 4* (noćenje+doručak) =79 €

Hotel VIVAS 4* (doručak+večera) =85 €

 

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po kursu  na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • 40 eur prilikom rezervacije, a ostatak 7 dana pre putovanja;

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz turističkim autobusom (TV, AC, DVD)
 • dva noćenja u izabranom hotelu na bazi izabrane usluge iz programa
 • doručak (švedski sto) – večera (klasični meni)
 • smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama
 • usluge pratioca vodiča
 • troškove organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • međunarodno zdravstveno putno osiguranje za COVID
 • fakultativni izleti
 • individualni troškovi

FAKULTATIVNI IZLETI
CENA PAKETA FAKULTATIVNIH IZLETA IZNOSI 25 EUR

 • Izlet do Berata i Tirane uz pratnju lokalnog vodiča

 • Cena ne obuhvata ulaznice za muzeje

NAPOMENA

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja

 VAŽNA NAPOMENA: VAŽNOST LIČNE KARTE MINIMUM 3  MESECA-

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

 • Uključeno
  4 Star Accommodation
  Breakfast
  Dinner
  Personal Guide
  Transportation
  WIFI
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  3 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Departure Taxes
  Entry Fees
  Lunch
0.0
Destinacija0%
Hrana0%
Putovanje0%
Smeštaj0%

POST A REVIEW