BURSA-ISTANBUL

BURSA-ISTANBUL

129€ po osobi

B U R S A – I S T A N B U L

10.11.-15.11.2020.

Polazak iz Novog Pazara

6 dana – 3 noćenja
BUS+HOTEL+DORUČAK

1. dan – (10.novembar): NOVI PAZAR-BUGARSKA

Polazak iz Novog Pazara sa parking mesta preko puta zgrade Lepa Brena u 20h. Nastavak putovanja Ibarskom magistralom preko Kraljeva i Kruševca i dalje koridorom 10, a zatim nišavskom dolinom do graničnog prelaza Dimitrovgrad. Usputno zadržavanje radi odmora i graničnih formalnosti. Noćnja vožnja preko Bugarske.

2. dan – (11.novembar): BURSA

Vožnja preko Istanbula, Bosfora i Mosta Osman Gazi-četvrtog visećeg mosta u svetu. Dolazak u Bursu u podnevnim satima. Smeštaj grupe u hotel 3*. Slobodno vreme za sopstveni doživljaj prve prestonice Osmanskog carstva. Bursa je danas četvrti grad po broju stanovnika u Turskoj. Bursu mnogi sa pravom nazivaju biserom Bliskog istoka-leđa joj čuva planina Uludag, a vrata ka svetu drže otvorena obale Mramornog mora, udaljene svega 20-tak kilometara.

Obiluje istorijskim znamenitostima (neki od najlepših primera osmanske arhitekture, među kojima su Velika džamija, sa 20 kupola, u svetu poznata Zelena džamija, u okviru koje se nalaze medresa i biblioteka, zatim Mauzolej sa turbetom sultana Mehmeda Prvog), parkovima, uskim uličicama i bulevarima, najdužom žičarom na svetu. U parku je smeštena Muratova džamija, koju je podigao poslednji otomanski vladar sultan Murat Drugi početkom 15.veka, nalaze se turbeta sultana i članova njegove porodice, među kojima i sultan Osmangazi i Orhangazi- oca i sina, prvih sultana koji su došli u Bursu. Noćenje.

3. dan – (12.novembar): BURSA-ISTANBUL

Doručak. Nakon doručka obilazag Burse u pratnji lokalnog vodiča.Razgledanje Velike džamije „Ulu džamija“, trga sa predivnim pogledom u Bursi gde su grobovi osnivača Osmanskog carstva, Osman bega i sultana Orhan Bega…Slobodno vreme za susret sa Kapali čaršijom u Bursi… Polazak za Istanbul oko 15h. Dolazak u Istanbul iz Azijskog dela u predvečernjim časovima. Prelazak preko jednog od mostova na Bosforu. Panoramsko razgledanje grada: Galata most, Taksim, Zlatni rog. Silazak na Bosfor, Palata Dolmabahče. Smeštaj u hotel 3* u oblasti Laleli/Aksaray. Slobodno vreme. Noćenje

4. dan – (13.novembar): ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme iii fakultativno krstarenje Bosforom u pratnji vodica. Nakon toga, drugi deo fakultativnog programa u vidu posete Azijskoj strani Istanbula; džamija Čamlidža, Kadikoy i Prinčevska ostrva. Povratak u hotel u popodnevnim časovima. Mogućnost fakultativnog odlaska do trga Taksim metroom. Slobodno vreme. Noćenje.

5. dan – (14.novembar): ISTANBUL

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak trga Sultan Ahmet, Plave džamije, Aja Sofije, Hipodroma i Topkapi dvorca u pratnji lokalnog vodiča. Slobodno vreme do polaska. Polazak za Novi Pazar u kasnim popodnevnim časovima. Vožnja kroz Bugarsku sa kraćim pauzama radi odmora.

6. dan – (15.novembar): NOVI PAZAR

Dolazak u Novi Pazar u jutarnjim časovima.

CENA i NAČIN PLAĆANJA

CENA ARANŽMANA IZNOSI: 129 €

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po kursu  na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 31.11.2020.
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate putem kredita banke;

 

POPUSTI I DOPLATE:

 • Deca do 12 godina u pratnji 2 odrasle osobe imaju popust 20 eur;
 • doplata za sobu 1/1 iznosi 50 eur;
 • Deca do 5 godina plaćaju 50%

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz turističkim autobusom (TV, AC, DVD)
 • smeštaj u hotelima od 3* u Bursi i Istanbulu u centru grada
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • usluge pratioca grupe
 • usluga lokalnog vodiča u Bursi i Istanbulu
 • panoramsko razgledanje grada
 • troškove organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • međunarodno zdravstveno putno osiguranje za COVID
 • fakultativni izleti

FAKULTATIVNI IZLETI
FAKULTATIVNI IZLETI (cene po osobi):

 • Aja Sofija + Plava Džamija + Hipodrom + Topkapi palata – 35 € (cena obuhvata ulaznice i usluge vodica);

 • Krstarenje Bosforom – 15 € (cena obuhvata vožnju brodom i usluge lokalnog vodica),
 • Trg Taksim metroom – 3 €
 • Prinčevska ostrva – 30
 • Minimum za realizaciju fakultativnih programa je 25 putnika.

NAPOMENA

Organizator putovanja maze zahtevati povećanje ugovorene cene samo aka je posle zaključenja  ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta iii do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAZNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica prevedenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molima putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  iii u ambasadi iii konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Molima da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili trznih centara, prodavnica, restorana, muzeja, …… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize maze doci do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Turistička agencija Ecco ne maze imati uticaja.

Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s ‘obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz iii pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono sto je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora  predviđen je  na svakih  3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napomena za raspored sedenja : „Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog „.

Napomena vezana za smeštaj:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, maze doci do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Aranžman je raden na bazi minimum  45  putnika,  u suprotnom,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Organizator  putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molima putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Ecco.

Molima Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Ecco, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja.

 • Destinacija
 • Uključeno
  3 Star Accommodation
  Breakfast
  Personal Guide
  Transportation
  WIFI
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  4 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Departure Taxes
  Dinner
  Entry Fees
  Lunch
0.0
Destinacija0%
Hrana0%
Putovanje0%
Smeštaj0%

POST A REVIEW