Drač – Nova Godina

Drač – Nova Godina

89€ po osobi

D R A Č – NOVA GODINA

31.decembar 2021.

Polazak iz Novog Pazara

3 dana – 2 noćenja
BUS+HOTEL+DORUČAK+VEČERA

1. dan (31.12.) : NOVI PAZAR- DRAČ

Polazak u 4 sata iz centra grada. Nastavak putovanja preko Prištine i dalje autoputem kroz Albaniju. Usputna zadržavanja radi odmora. Dolazak u Drač –deo zvani Plaža. Smeštaj grupe u hotel Vivas 4* oko podneva. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak Drača u pratnji lokalnog vodiča.

Proslava Nove godine uz muziku i večeru. Noćenje.

2. dan (01.01.2022.) : DRAČ ( izborno obilazak mesta Berat i Kruja)

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno izlet za Kruju ili Berat u pratnji lokalnog vodiča. Dolazak u Kruju/Berat do 11h i upoznavanje grada sa lokalnim vodičem. Videćete veliku Tvrđavu koja je bila utvrđenje najvećeg albanskog heroja Skanderbega , a danas predivni muzej. U Kruji ćete prošetati kaldrmom koja vodi do starog bazara Kruje gde možete kupiti suvenire i uživati u predivnoj panorami okolnih planina ili odlazak do grada BERATA. Po dolasku, sledi upoznavanje sa ovim srednjovekovnim biserom karakteristične starobalkanske arhitekture. Berat se nalazi na obali reke Osum, u podnožju planine Tomor. Grad je poznat po utvrđenju starom više od 2500 godina unutar koga i dan danas žive građani Berata, dok se pored samog dvorca nalaze čuvene kuće koje podsećaju kao da stoje jedna na drugoj, kao i džamije iz perioda Otomanskog carstva. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Po razgledanju, u dogovorno vreme povratak za Drač. Slobodno vreme. Večera. Večernja zabava. Noćenje .

3. dan (02.01.2022.): DRAČ-NOVI PAZAR

Doručak. Slobodno pre podne. Napuštanje hotela oko 9 sati. Nastavak putovanja autoputem. Dolazak u Novi Pazar u večernjim satima.

CENA i NAČIN PLAĆANJA
NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po kursu  na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni;
 • Odloženo plaćanje : prilikom rezervvacije 40%, a ostatak 10 dana pre putovanja ili na rate do 01.02.2022. godine;
 • Celokupan iznos aranžmana 7 dana pre putovanja;
 • Mogućnost plaćanja u više rata za organizovane grupe uz obezbeđenu garanciju plaćanja za neuplaćeni deo duga.

 

POPUSTI I DOPLATE:

 • Deca do 12 godina u pratnji 2 odrasle osobe imaju popust 10 eur;
 • doplata za sobu 1/1 iznosi 60 %;

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz turističkim autobusom (TV, AC, DVD)
 • 2 polupansiona u hotelu sa 4* u Draču 
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • usluge pratioca grupe
 • troškove organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • međunarodno zdravstveno putno osiguranje za COVID
 • fakultativni izleti

FAKULTATIVNI IZLETI
FAKULTATIVNI IZLETI (cene po osobi):

 • Obilazak Drača uz lokalnog vodiča – 5
 • Obilazak Kruje uz lokalnog vodiča – 10 €
 • Obilazak Berata uz lokalnog vodiča – 15

NAPOMENA
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora oturističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke

Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o- YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

                               Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar,Web: www.ecco.rs E-mail: eccodoo@gmail.com

 • Uključeno
  4 Star Accommodation
  Breakfast
  Dinner
  Lunch
  Personal Guide
  Transportation
  WIFI
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  3 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Departure Taxes
  Entry Fees
0.0
Destinacija0%
Hrana0%
Putovanje0%
Smeštaj0%

POST A REVIEW