DRAČ

DRAČ

75€ po osobi

ALBANIJA – DRAČ

13.11.-15.11.2020.

Polazak iz Novog Pazara

3 dana – 2 noćenja
BUS+HOTEL+DORUČAK+VEČERA

1. dan – (13.novembar): NOVI PAZAR-DRAČ

Polazak u 4 sata iz centra grada. Nastavak putovanja preko Prištine i dalje autoputem kroz Albaniju. Usputna zadržavanja radi odmora.  Dolazak u Tiranu glavni  grad Albanije. Razgledanje grada u pratnji vodiča, Etem Begova džamija, Katolička katedrala, Skenderbegov trg…Nastavak putovanja. Dolazak u Drač –deo zvani Plaža. Smeštaj grupe u hotel **** oko podneva. Slobodno vreme ili fakultativno obilazak Drača u pratnji lokalnog vodiča. Drač je jedan od najstarijih gradova u Albaniji. Nalazi se na ulazu u Jadransko more. Drač je grad bogate istorije sa brojnim spomenicima kulture, izuzetnih plaža, gostoprimljivih ljudi i jedna je od važnih luka na Jadranskom moru. Slobodno vreme za sopstveni doživljaj i kupovinu. Večera. Večernja zabava. Noćenje.

2. dan – (14.novembar): DRAČ-TIRANA-DRAČ

Doručak. Slobodno vreme ili fakultativno izlet za Kruju ili Berat u pratnji lokalnog vodiča. Dolazak u Kruju/Berat do 11h i upoznavanje grada sa lokalnim vodicem. Videćete  veliku  Tvrđavu  koja je bila utvrđenje najveceg albanskog heroja Skanderbega , a danas predivini muzej. U Kruji cete prosetati kaldrmom koja vodi do starog bazara Kruje gdje mozete kupiti suvenire i uzivati u predivnoj panorami okolnih planina ili odlazak do grada BERATA. Po dolasku, sledi upoznavanje sa ovim srednjovekovnim biserom karakteristične starobalkanske arhitekture. Berat se nalazi na obali reke Osum, u podnožju planine Tomor. Grad je poznat po utvrđenju starom više od 2500 godina unutar koga i dan danas žive građani Berata, dok se pored samog dvorca nalaze čuvene kuće koje podsećaju kao da stoje jedna na drugoj, kao i džamije iz perioda Otomanskog carstva. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Po razgledanju, u dogovorno vreme povratak za Drač. Slobodno vreme. Večera. Večernja zabava. Noćenje .

3. dan – (15.novembar): DRAČ-PRIZREN-NOVI PAZAR

Doručak. Slobodno pre podne. Napuštanje hotela oko 9 sati. Nastavak putovanja autoputem. Dolazak u Prizren u podnevnim  satima. Obilazak u pratnji vodiča. Slobodno vreme za šetnju i šoping do 15.00 sati. Nastavak putovanja. Dolazak u Novi Pazar u večernjim satima.

CENA i NAČIN PLAĆANJA

CENA ARANŽMANA IZNOSI: 75 €

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po kursu  na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • 30% prilikom rezervacije, a ostatak 7 dana pre putovanja;
 • 40% prilikom rezervacije, a ostatak na jednake rate čekovima građana do 31.11.2020.

 

POPUSTI I DOPLATE:

 • doplata za sobu 1/1 iznosi 40 eur;
 • Deca do 5 godina plaćaju 50%

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz turističkim autobusom (TV, AC, DVD)
 • smeštaj u hotelima od 4* u Draču
 • smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • usluge pratioca grupe
 • troškove organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • međunarodno zdravstveno putno osiguranje za COVID
 • fakultativni izleti
 • individualni troškovi

FAKULTATIVNI IZLETI
FAKULTATIVNI IZLETI (cene po osobi):

 • Obilazak Drača uz lokalnog vodiča: 5 €

 • Obilazak Kruje uz lokalnog vodiča – 10 €,
 • Obilazak Berata uz lokalnog vodiča – 15 €

NAPOMENA

Organizator putovanja maze zahtevati povećanje ugovorene cene samo aka je posle zaključenja  ugovora došlo do promena u kursu razmene valuta iii do promene cene goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa koje utiču na cenu putovanja. UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima u toku trajanja aranžmana. VAZNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica prevedenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Pasoši državljana Republike Srbije koji putuju u zemlje EU moraju imati rok važenja minimum 180 dana (6 meseci) od dana ulaska na teritoriju EU. Molima putnike da vode računa o važnosti putnih isprava, naročito dečijih. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs  iii u ambasadi iii konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Molima da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili trznih centara, prodavnica, restorana, muzeja, …… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne

Poštovani putnici, želimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize maze doci do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Turistička agencija Ecco ne maze imati uticaja.

Važno obaveštenje – Obaveštavaju se putnici, s ‘obzirom na postojeću situaciju, uzrokovanu kretanjem velikog broja migranata i vanrednim nepredvidivim okolnostima na pojedinim graničnim prelazima, granični prelaz iii pak zemlja tranzita mogu biti promenjeni, u odnosu na ono sto je navedeno u programu putovanja, u zavisnosti od trenutne situacije, i radi potpune i bezbedne realizacije programa, sa tim u vezi molimo da putnici imaju razumevanja i za eventualna kašnjenja, na koja organizator putovanja u datoj situaciji, nije u mogućnosti da utiče.

Predviđen raspored privremenog zaustavljanja: – Zaustavljanje radi usputnih odmora  predviđen je  na svakih  3 do 4 sata vožnje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspoloživosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

Napomena za raspored sedenja : „Raspored sedenja u prevoznom sredstvu određuje se kompjuterski u zavisnosti od kapaciteta i tipa istog „.

Napomena vezana za smeštaj:

U slučaju nastupanja opravdanih razloga, i nemogućnosti smeštaja u odabranom hotelu, maze doci do zamene ugovorenog smeštaja, u okviru hotela koji su navedeni u programu ili slični, o čemu ćete biti obavešteni bez odlaganja, uz poziv da se pismeno saglasite sa izmenom ugovora o putovanju. Ukoliko eventualnu zamenu ugovorenog smeštaja ne prihvatite, možete odustati od putovanja, bez ikakvih posledica.

Aranžman je raden na bazi minimum  45  putnika,  u suprotnom,  krajnji  rok  za  obaveštavanje  o  otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Organizator  putovanja zadržava  pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu. Molima putnike da 48 sati pred put pozovu agenciju radi potvrde mesta i vremena polaska. Uz ovaj program vaze Opšti uslovi putovanja Turističke agencije Ecco.

Molima Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja turističke agencije Ecco, kao i sa Opštim uslovima međunarodnog putnog osiguranja.

3 dana / 2 noći
 • Uključeno
  4 Star Accommodation
  Breakfast
  Dinner
  Personal Guide
  Transportation
  WIFI
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  3 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Departure Taxes
  Entry Fees
  Lunch
0.0
Destinacija0%
Hrana0%
Putovanje0%
Smeštaj0%

POST A REVIEW