OHRID-TIRANA

OHRID-TIRANA

69€ po osobi

OHRID – TIRANA-SKOPLJE

01.- 03.maj 2021.

Polazak iz Novog Pazara

3 dana – 2 noćenja
BUS+HOTEL+DORUČAK

1. dan – (1.maj): NOVI PAZAR-OHRID – SV.NAUM

Polazak iz Novog Pazara u 01:00. Nastavak putovanja preko Kosovske Mitrovice, Prištine , Skoplja i Tetova. Usputno zadržavanje radi odmora. Dolazak u Ohrid u prepodnevnim satima…Ukoliko bude uslova rani smeštaj u hotel*** Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. Podnevni dvočasovni obilazak starog i istorijskog dela grada poznatog po vizantijskim spomenicima i sakralnim objektima sa lokalnim vodičem, crkva Sv. Sofije, crkva Sv. Pantelejmona, Samuilova tvrđava (ulazak fakultativno). Fakultativno odlazak na Sv.Naum- autobusom: Manastir je lociran na najlepšem delu Ohridskog jezera, neposredno uz granicu sa Albanijom. Iz dvorišta manastira, koji je izgrađen na steni, pruža se spektakularan pogled na jezero, albanski grad Pogradec i okolne planine.U povratku obilazak muzeja na vodi.Stanka kod Biljaninih izvora. Povratak u hotel. Individualno slobodno vreme.Ukoliko budu mogucnosti dozvoljavale vecernja zabava. Noćenje.

2. dan – (2.maj): DRAČ-TIRANA-STRUGA

/Doručak./ Nakon dorucka fakultativni celodnevni izlet za Tiranu. Panoramsko razgledanje grada uz asistenciju vodica /trg Skenderbega, palata Nacionalnog muzeja, Državna Opera, Etem begova džamija, Predsednička palata… Pešačka tura u sredistu grada.Individulno slobodno vreme u Tirani.Povratak u Ohrid.Usputno razgledanje Struge i stare carsije i izvorista Crnog Drima.Dolazak u hotel..Slobodno vreme za individualni doživljaj Ohrida.. Noćenje.

3. dan – (03.maj): OHRID- SKOPLJE-NOVI PAZAR

Dorucak . Nastavak putovanja za Skoplje.. Dolazak u Skoplje oko podneva. Dvočasovno razgledanje centralnog gradskog jezgra. Slobodno vreme.Polazak za Novi Pazar u popodnevnim satima. Dolazak u Novi Pazar putem u u kasnim vecernjim satima.

CENA i NAČIN PLAĆANJA

CENA ARANŽMANA IZNOSI = 69 €

 

NAČIN PLAĆANJA ARANŽMANA:

 • Plaćanje  u turističkoj  agenciji  u dinarskoj  protivvrednosti  po kursu  na dan  plaćanja.  U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aranžmana podleže promeni.
 • 40 eur prilikom rezervacije, a ostatak 7 dana pre putovanja;

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz turističkim autobusom (TV, AC, DVD)
 • smeštaj u hotelu u centru grada sa 3*
 • doručak (švedski sto)
 • smeštaj u 1/2 i 1/3 sobama
 • usluge pratioca vodiča
 • razgledanje Ohrida, Skoplja i Tirane u pratnji lokalnog vodiča 
 • troškove organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • međunarodno zdravstveno putno osiguranje za COVID
 • fakultativni izleti
 • individualni troškovi

FAKULTATIVNI IZLETI
CENA PAKETA FAKULTATIVNIH IZLETA IZNOSI 25 EUR

 •  Obilazak Sv.Naum autobusom i muzeja na vodi sa ukljucenom ulaznicom 10 eur

 • Celodnevni izlet za Tiranu I Strugu u pratnji strucnog vodica 20eur

 •  Ulaznice za muzeje (uplata na licu mesta prema cenovniku svakog muzeja pojedinačno)
 •  Minimalan broj za fakultativne izlete 30 osoba.

NAPOMENA

VAŽNO: Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu. Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju. Preporučuje se putnicima da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna novčana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju…) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju i kroz koje prolaze. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled državnih ili verskih praznika na određenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tržnih centara, prodavnica, restorana,muzeja,…… ne rade. Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena, i važeća na dan zaključenja ugovora između organizatora putovanja i ino partnera,te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate ne mogu biti relevantne.

OSIGURANJE, DEPOZIT I GARANCIJA PUTOVANJA:

U cenu putovanja nije uključeno putno osiguranje. Organizator savetuje zaključenje osiguranja koje nije zakonom obavezno i to osiguranje putne odgovornosti, osiguranje od otkaza putovanja, zdravstveno osiguranje i osiguranje protiv nezgoda. Ukoliko Organizator i Posrednik nude putna osiguranja, radi se samo o posredovanju. Ugovor o osiguranju se zaključuje, samo između Putnika i osiguravajuće kompanije, kome se eventualni zahtevi direktno upućuju. Treba da pročitate uslove osiguranja i obaveze iz ugovora o osiguranju. Premije osiguranja nisu sastavni deo cene putovanja i dospevaju odmah pri zaključivanju ugovora o osiguranju. Potpisivanjem Ugovora, Putnik potvrđuje da mu je informisan i upućen na obezbeđenje,  paketa putnog osiguranja.

Paket putnog osiguranja ne pokriva obavezno zdravstveno osiguranje, te se Putniku preporučuje da isto sam obezbedi, jer to može biti razlog da pogranične vlasti ne dozvole dalje putovanje ili da Putnik mora sam platiti značajne troškove eventualnog lečenja.

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja

 VAŽNA NAPOMENA: VAŽNOST LIČNE KARTE MINIMUM 3  MESECA-

PROGRAM JE RAĐEN NA BAZI MINIMUM 45 PUTNIKA

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o.

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar

Web: www.ecco.rs

E-mail: eccodoo@gmail.com

 • Odlazak
  NOVI PAZAR/ OHRID / NOVI PAZAR
 • Vreme odlaska
  01.00
 • Vreme povratka
  11.00
 • Uključeno
  3 Star Accommodation
  Breakfast
  Dinner
  Personal Guide
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  4 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Departure Taxes
  Entry Fees
  Lunch
  Transportation
  WIFI

LOKACIJA

Ohrid

0.0
Destinacija0%
Hrana0%
Putovanje0%
Smeštaj0%

POST A REVIEW