PRIZREN – IZLET

PRIZREN – IZLET

20€ 15.5€ po osobi

PRIZREN

10. april 2021.

JEDNODNEVNI IZLET

Polazak u ranim jutarnjim satima iz Novog Pazara.Vožnja preko Kosovske Mitrovice. Nastavak putovanja preko Vučitrna do Prištine  i dalje modernim auto putem.

Dolazak u Prizren oko 10h – grad multietnicke  tolerancije, lociran podno Šar planine u neposrednoj blizini albanske i makedonske granice. U „gradu muzeju“ obilazak uz asistenciju lokalnog vodica brojnih kulturno istorijskih spomenika; „Bogorodica ljeviška“, „Prizrenska Bogoslovija“, „Bajrakli-Mehmed Pašina“ džamija, „Sinan pašina“ džamija, hamam, kameni most,tekija i slikoviti kameni sokaci i mahale. Nakon razgledanja grada slobodno vreme za odmor i soping u nekom od soping centarae grada. Oko 16h planiran je polazakj  za Novi Pazar. U povratku poseta jednom od šoping molova na putu prema Prištini i K.Mitrovici. Dolazak u Novi Pazar u kasnim vecernjim satima.

CENA i NAČIN PLAĆANJA

CENA ARANŽMANA IZNOSI: 

1800 RSD / po osobi

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz turističkim autobusom (TV, AC, DVD)
 • troškove organizacije putovanja
 • usluge lokalnog vodiča u Prizrenu
 • pratilac grupe sa sve vreme putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • individualni troškovi koji nisu obuhvaćeni programom

GARANCIJA PUTOVANJA

 U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o- YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar

Web: www.ecco.rs

E-mail: eccodoo@gmail.com

 • Uključeno
  Personal Guide
  Transportation
  WIFI
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  3 Star Accommodation
  4 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Breakfast
  Departure Taxes
  Dinner
  Entry Fees
  Lunch