SARAJEVO – IZLET

SARAJEVO – IZLET

20€ po osobi

S A R A J E V O

10.april 2021.

Polazak iz Novog Pazara

JEDNODNEVNI IZLET

NOVI PAZAR-SARAJEVO-NOVI PAZAR

Polazak iz N.Pazara u 00h sa parking prostora preko puta zgrade Lepa Brena.Putovanje preko Sjenice, Priboja, Ruda, Rogatice i Romanije sa usputnim zadržavanjima radi odmora. Dolazak u starim delom Sarajeva, bisera multikulturalizma uz asistenciju stručnog lokalnog vodiča./gradskab Vijecnica,Inat kuca,stara carsija,Ferhadija,Isa begov bezistan,Morica han I ostalog po izboru lokalnog vodica. Slobodno vreme. Polazak za Novi Pazar u popodnevnim satima. Vožnja uz usputne pauze za odmor. Dolazak u Novi Pazar u kasnim večernjim satima.

CENA i NAČIN PLAĆANJA

CENA ARANŽMANA IZNOSI = 20 € 

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz modernim turistickim autobusom /klima, TV,video /
 • usluge lokalnog vodiča u Sarajevu
 • organizacija i vodjstvo puta

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • individualne troškove učesnika putovanja

GARANCIJA PUTOVANJA

 U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o- YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar

Web: www.ecco.rs

E-mail: eccodoo@gmail.com

 • Uključeno
  Departure Taxes
  Personal Guide
  Transportation
  WIFI
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  3 Star Accommodation
  4 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Breakfast
  Dinner
  Entry Fees
  Lunch
0.0
Destinacija0%
Hrana0%
Putovanje0%
Smeštaj0%

POST A REVIEW