SKOPLJE – IZLET

SKOPLJE – IZLET

17€ po osobi

S K O P LJ E 

09.april 2021.

Polazak iz Novog Pazara

JEDNODNEVNI IZLET

09.04.2021.  NOVI PAZAR-SKOPLJE-NOVI PAZAR


Polazak iz Novog Pazara u jutarnjim satima.Putovanje preko Pristine.Usputni obilazak turbeta Sultan Murata.Dolazak u Skoplje u podnevnim satima. Razgledanje Skoplja uz asistenciju lokalnog vodica./ Tvrdjave Kale, Kameni most,Crkve Sv.Spasa,Mustaf pašine dzamije,Bit pazara i novoformirane spomenicke celine u centralnom delu grada/.Slobodno vreme za individualni dozivljaj prelepog grada na obali Vardara..U kasnim popodnevnim satima povratak za Novi Pazar.Dolazak na odrediste oko 23 h.

CENA i NAČIN PLAĆANJA

CENA IZLETA IZNOSI = 2000 RSD 

 

U CENU UKLJUČENO:

 • prevoz modernim turistickim autobusom /klima, TV,video /
 • usluga pratioca za sve vreme putovanja
 • troškovi organizacije putovanja

 

U CENU NIJE UKLJUČENO:

 • individualni troškovi
 • ulaznice za za spomenike
 • putno zdravstveno osiguranje

NAPOMENA
POTVRDA O GARANCIJI PUTOVANJA

U skladu sa odredbama Zakonu o turizmu, Organizator ima depozit u visini od 300  eura  i bankarsku  garanciju putovanja za kategoriju licence  A 10 u visini od 50.000,00 eura, kojom se za slučaj A) insolventnosti Organizatora putovanja obezbeđuju: 1. troškovi nužnog smeštaja, ishrane i povratka Putnika sa putovanja u mesto polaska u zemlji i inostranstvu, 2. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora o turističkom putovanju, koje Organizator putovanja nije realizovao, 3. potraživanja uplaćenih sredstava Putnika u slučaju otkaza putovanja od strane Putnika, u skladu sa Opštim uslovima putovanja, 4. potraživanja razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja i za slučaj; B) naknade štete obezbeđuje naknada štete, koja se prouzrokuje Putniku neispunjenjem, delimičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza Organizatora putovanja, koje su određene Opštim uslovima i Programom putovanja: 1. za potraživanje uplaćenih sredstava Putnika po osnovu Ugovora oturističkom putovanju koje Organizator putovanja nije realizovao i 2. za potraživanje razlike između uplaćenih sredstava po osnovu Ugovora o turističkom putovanju i sredstava sniženih srazmerno neizvršenju ili nepotpunom izvršenju usluga obuhvaćenih Programom putovanja. Period pokrića Garancije putovanja je od datuma njenog izdavanja pa do završetka turističkog putovanja, odnosno do povratka Putnika na ugovoreno odredište.

Garancija po Ugovoru o Bankarskoj garanciji  broj.52-805-0160510.8.sa važnošću od 15.12.2020. do 15.12.2021. godine zaključen sa HalkBank Beograd ulica Milutina Milankovića 9e i Primaocem Bankarske  garacije Nacionalnom asocijacijom turističkih agencija PU “YUTA”, Beograd, ul. Kondina br. 14,   Garancija putovanja se aktivira bez odlaganja, odnosno u roku od 14 dana od dana nastanka osiguranog slučaja,kod Nacionalne asocijacije turističkih agencija PU “YUTA”, 011 3228 686,  pisanim putem ili telegramom  na adresu YUTA, Beograd, ul. Kondina br. 14. ili na mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Putnik svoja prava za naknadu štete ostvaruje na osnovu pravosnanžne i izvršne sudske  presude, odnosno, odluke

Arbitražnog suda ili drugog vansudskog rešenja potrošačkog spora, u skladu sa ovim Opštim uslovima i Opštim uslovima YUTE.)

Informacije i rezervacije u Agenciji: PTTU ECCO d.o.o, Novi Pazar

Vaze Opsti uslovi putovanja i otkaza Agencije ECCO d.o.o- YUTA Standard

Licenca Organizatora tursitickih putovanja  OTP 490/2020

Telefoni: 0038120 311 575,0038120 334850

Ul.28.Novembra 54,Novi Pazar,Web: www.ecco.rs E-mail: eccodoo@gmail.com

 • Uključeno
  Personal Guide
  Transportation
 • Isključeno
  2 Star Accommodation
  3 Star Accommodation
  4 Star Accommodation
  5 Star Accommodation
  Airport Transfers
  All Inclusive Concept
  Breakfast
  Departure Taxes
  Dinner
  Entry Fees
  Lunch
  WIFI

LOKACIJA

0.0
Destinacija0%
Hrana0%
Putovanje0%
Smeštaj0%

POST A REVIEW